Kamýk Kamufláž

CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ JE PO VŠECH STRÁNKÁCH VELMI CENĚNÉ MÍSTO. MUSÍ SE CHRÁNIT A VYTVÁŘET PRO NĚJ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA.

 

DNEŠNÍ SITUACE

Výstavba v Chráněné Krajinné Oblasti je dnes, podobně jako v památkově chráněných oblastech, značně regulována. Pravidla regulují sklon, tvar a pokrytí střech, velikost a tvary oken, umístění a tvar komínů, materiály a vzhled plotů a v neposlední řadě i půdorysnou stopu samotného objektu. Původní myšlenka regulace výstavby ve CHKO z důvodu ochrany “krajinného rázu” není až tak špatná. CHKO se svým informativním letáčkem ukazuje, co je správné a co není (leták jak stavět v Českém Středohoří k nahlédnutí pod textem). Avšak praktické užití těchto ideálů není nejlepší. Paradoxně jsou regulace v podstatě šité na míru “katalogovým domům”. Staví se jich nejvíce. Optimálně splňují parametry CHKO. Ale jsou katalogové domy v CHKO původní a tvoří její typický krajinný ráz? Regulace řeší vzhled staveb, nikoliv však působení staveb v prostoru krajinné oblasti. Navrhovaný urbanismus a vzorový dům by nemohl být z pohledu dnešních regulací povolen. Má např. plochou střechu, nevhodný komín, plot atd. Navržené domy jsou koncipovány tak, aby nerušily krajinný ráz CHKO. Návrh je dán do kontrastu s pravděpodobnou budoucností místa, totiž budoucností katalogových domů. Ty regulacemi CHKO projdou bez sebemenších problémů.

 

Dnešní pohled
 

MÍSTO

   Řešené území se nachází v obci Kamýk nedaleko Litoměřic. Historická vesnička, pod kterou se nachází mírné jižní stráně a ovocné sady, je ideálním místem pro stavění nových domů a lákání mladých rodin. Pozemek se již nachází za vesnicí a bude pravděpodobně zastavěna katalogovými domy. Pozemek je již “rozkrájen” a připraven na prodej. Projekt se měl zabývat urbanismem a domy, které by se mohly postavit na daném pozemku.

 

   

Hranice musí být určena                                    Nový urbanismus vesnice                                        Kamuflované domy
 
 

NAVRHOVANÝ URBANISMUS

   Pokud se mají rozšiřovat stávající usedlosti v CHKO mimo zastavěné území, musí se vytvořit pevná hranice obce. Tato hranice není myšlena jako hranice správní či katastrální, ale spíše jako urbanisticko- kulturně historická. Hranice je označení místa, kde se odděluje vesnice (obydlí) od krajiny (přírody). Tato hranice je nepřekonatelná. Vymezuje stopu obydlí typickou pro CHKO, která je typickou pro dané území, a proto je důležité ji chránit. Uvnitř obcí by měla být jedna regulace (založena na architektonicko- urbanistických hodnotách) a mimo obce, v krajině, by regulace měla být jiná ( založena na urbanisticko-krajinářských hodnotách). Tyto hranice jsou určeny i v obci Kamýk. Řešená parcela se nachází mimo obec (tudíž v krajině) a hlavním hodnotícím prvkem je vztah domů s krajinou. Nové domy a urbanismus nesmí vizuálně narušovat krajinu. Proto je zvolen koncept “NEBÝT VIDĚN” . Domy mají být jednopatrové, polo- zapuštěné do terénu a s rostlinným maskováním. K tomu se užívá hydroponie, popínavých rostlin a dřevin v květináčích.

 

   

   Letecký pohled na budoucí urbanismus nemající problém s regulaci        Navrhovaný koncept nepostavitelný podle dnešních regulací
 
 

PARCELACE

   Nově navržená parcelace kopíruje pozdně gotickou parcelaci dlouhých úzkých pozemků, které jsou typické pro Kamýk i CHKO. Lhota označuje pozemek s obydlím vedle cesty na jednom konci a zahrady se sady a poli na zbytku parcely. Takto je i rozdělen pozemek v Kamýku. Mezi parcelami, každé 2 až 3 pozemky, jsou umístěné cesty vedoucí k polnostem pod strání. Pěšinky se stromy, připomínající typické “remízky“ doplní krajinu. Umístění domů k silnici je důležité pro jednoduchý přístup k sítím.

 

   

   Pohled z dálky na budoucnost území s “katalogovými domy”                   Nový urbanistický koncept nenarušuje krajinu
 
 

DŮM

   Rozměry domu jsou 20 x 10 x 5 metrů. Stavba je polo- zapuštěná do terénu a sleduje orientaci svahu na jih. Hlavní fasáda, částečně viditelná, je orientovaná na pohledovou stranu. Je ztvárněna orientací velikých oken k výhledu. Konstrukce je kombinací železobetonu a cihelných tvárnic. Střecha je plochá s rostlinami a se sítí s hydroponickou úpravou. Stavba využívá svažování terénu- výšky místností jsou různé. V domě je užit “mini raum plan”. Za domem se nachází kryté (sítí s rostlinami) stání pro auta a popř malý dvorek. Fasáda objektu do silnice je tvořena plotem z nehoblovaných prken s mezery.

 

Pohledy z dálky

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Půdorys a řez domem
 

 

 

 

INTERIÉRY

Vnitřní dispozice je daná orientací stavby. Pobytové místnosti jsou na jižní straně. Místnosti na severní jsou částečně zahloubeny do terénu a nemají okna. Světlo je přiváděno shora obřími světlíky. Obývací pokoj je spojený s kuchyní, která je výše postavená, ale nižší. Pokoje jsou vysoké a na spaní mají speciální malá patra. Díky tomu se lépe využívá plocha pokojů. Každý pokoj má svou specifickou barvu. Stěny domu jsou omítnuty cementovou stěrkou- neutrální šedá barva s přirozenou strukturou dává důraz na pohledy z oken. Vnější krajina se stává obrazem, součástí domu i estetiky.

 

  “mini Raum Plan”
 

 

Tento návrh, kritický vůdči regulační politice CHKO byla odměněn speciální cenou CHKO v soutěži.
 
 
Kamýk Kamufláž
Kamýk, CZ
Workshop a soutěž
2012
Jarin Krouz © | myarch.net

 

 

 Komentáře nejsou povoleny.

Gothic Gas Station
Giussepe Terragni
Blog: Giuseppe Terragni – Casa del Fascio
Kamýk Kamufláž
Horolezecký park